Koşulsuz sağlık hizmeti, maksimum hasta memnuniyeti

DUYURULAR

DUYURU / 27.12.2022

Konu : Genel Kurul Toplantısına Davet

                           Kahramanmaraş Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No:           5834

Ticaret Unvanı:            MAREMAR K.MARAŞ MANYETİK REZONANS TEŞHİS MERKEZİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi :             YÖRÜKSELİM MAHALLESİ 12 ŞUBAT CADDESİ NO:11 KAT:1

ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15.11.2022 tarihli almış olduğu karar istinaden; 27.12.2022 tarihinde, Saat:10:00’da Yörükselim Mahallesi 12 Şubat Caddesi No:11 Kat:1 Onikişubat / Kahramanmaraş adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu , denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

                                                                                                                                                              MEHMET YERHAN

                                                                                                                                                  YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GÜNDEM MADDELERİ

  • Açılış ve Yoklama
  • Genel Kurul Toplantı Başkanlığının seçimi
  • Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
  • 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakeresi
  • 2021 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun müzakeresi ve onaylanması
  • Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
  • Şirketin ihtiyaçları için sermaye artırımı yapılmasına ve ana sözleşmenin sermaye ile maddesinin değişikliğinin görüşülmesi
  • Dilek ve temenniler
  • Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait  olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’yı vekil tayin ettim.

                                                                                                                                                                     Vekâleti Veren

                                                                                                                                                                Adı Soyadı / Unvanı

                                                                                                                                                                       Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.