Koşulsuz sağlık hizmeti, maksimum hasta memnuniyeti

DUYURULAR

DUYURU / 24.09.2021

Konu : Genel Kurul Toplantısına Davet

Kahramanmaraş Ticaret Sicili Müdürlüğü

 

Ticaret Sicil No: 5834

 

 Ticaret Unvanı

MAREMAR K.MARAŞ MNAYETİK REZONANS MERKEZİ VE SAĞLIK
HİZMETLERİ TİC.VE SAN.A.Ş.

 

Ticari Adresi: Yürükselim
Mah.12 Şubat Cad. No:11/1 Onikişubat / Kahramanmaraş

 

Genel Kurul
Toplantısına Davet;

 

      Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01.09.2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 15.10.2020 Cuma tarihinde, saat: 10:00 ‘da, Yürükselim Mahallesi 12 Şubat Caddesi No:11/1 Onikişubat/ Kahramanmaraş adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018-2019-2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

      Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim
kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

      Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının
sağlanması hususu ilan olunur.

                        Adı – Soyadı

                                                                                                                         Mehmet YERHAN                                                                                               

GÜNDEM
MADDELERİ

        1-    Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,

        2-    2018-2019 ve 2020 yılına ait bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

        3-    2018-2019 ve 2020 yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi

        4-    Yönetim kurulu üyelerinin 2018-2019 ve 2020 yılı faaliyet ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri,

        5-    Şirkete ait gayrimenkullerin sat geri kirala ( Sail &Leaseback ) işleminin yapılabilmesi  için yeni yönetim kuruluna

             yetki verilmesi

        6-    Şirketin gerek tüm aktif ve pasifleri veya tüm mal varlıklarının yasaların öngördüğü herhangi bir yöntemle ( fatura,

             hisse devri v.s. ) devrine veya satılması hususunun karara bağlanması ve bu konuda yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi

        7-    Miktarını genel kurulun belirleyeceği tutarda kar dağıtımı yapılmasına, yapılacak kar dağıtımının usul ve

             esaslarının belirlenmesi

       8-    Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi

       9-    Dilek ve kapanış

 

VEKÂLETNAME
ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya
ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde ………………………………………….
adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait  olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında
beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy
kullanmaya ………………………………………….’yı vekil tayin
ettim.

 

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

 

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.